slide slide
David Ogden Stlers

Family means no one gets left behind or forgotten.

Tạm Dịch:

(Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay bị lãng quên cả) .

Tags: family, family quote, family and quote
Bình luận
Len dau trang