slide slide
Philip Green

It's all about quality of life and finding a happy balance between work and friends and family.

Tạm dịch:

Chất lượng cuộc sống là hạnh phúc khi tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, gia đình và bạn bè.

Tags: family, friends and family, family quotes
Bình luận
Len dau trang