slide slide
10 DANH NGÔN VỀ GIA ĐÌNH (P6)

1. Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together.
– Sam Levenson
Anh chị em là những người cùng chung cha mẹ, bản thân họ hoàn toàn không có gì đặc biệt cho đến khi họ ở cạnh nhau.

2. Family means no one gets left behind or forgotten.
– David Ogden Stiers
Gia đình có nghĩa là sẽ không ai bị bỏ lại phía sau hay bị lãng quên.

3. A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it.
– George Moore
Một người đàn ông đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm thứ mà anh ta cần, và rồi anh ta trở về nhà để tìm thấy nó

4. When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching - they are your family.
– Jim Butcher
Khi tất cả mọi thứ rơi vào địa ngục, những người đứng cạnh bạn mà không hề nao núng- họ chính là gia đình của bạn.

5. All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
– Leo Tolstoy

Hạnh phúc ở những gia đình hạnh phúc là giống nhau, bất hạnh ở những gia đình bất hạnh là khác nhau

6. Govern a family as you would cook a small fish – very gently.
– Chinese Proverb

Quản lý một gia đình cũng như nấu một con cá nhỏ, phải thật nhẹ nhàng.

7. If you cannot get rid of the family skeleton, you may as well make it dance.
– George Bernard Shaw

Nếu bạn không thể thoát khỏi những bộ xương của gia đình, bạn cũng có thể làm cho nó nhảy.

8. One day you will do things for me that you hate. That is what it means to be family.
– Jonathan Foer

Đến một ngày bạn sẽ làm những thứ cho tôi dù cho bạn có ghét nó. Điều đó nghĩa là chúng ta là một gia đình

9. A happy family is but an earlier heaven.
– John Bowring.
Một gia đình hạnh phúc cũng giống như một thiên đường.

10. Family is not an important thing, it’s everything.
– Michael J. Fox
Gia đình không phải là điều quan trọng nhất, mà nó là tất cả.

Tags: danh ngon gia dinh, danh ngon tieng anh
Bình luận
Len dau trang