slide slide
Helen Keller

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

Bản dịch:

Chúng ta không bao giờ có thể trở nên can đảm và kiên nhẫn nếu thế giới này chỉ toàn niềm vui. 

Tags: joy
Bình luận
Len dau trang