slide slide
Samuel Johnson 

The chains of habit are too weak to be felt until they are too strong to be broken.

Bản dịch:

Xiềng xích của thói quen thường yếu đến mức không thể cảm nhận được cho tới khi nó trở nên quá mạnh không thể phá vỡ.

Tags: habit
Bình luận
Len dau trang