slide slide
Albert Camus

Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it.

Bản dịch:

Khi hy vọng không hiện hữu, chúng ta có bổn phận tạo ra hy vọng.  

Tags: hope
Bình luận
Len dau trang