slide slide
Balzac

 A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Tạm Dịch:

Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.

Tags: family, good family, family quotes
Bình luận
Len dau trang