slide slide
Châm ngôn về tình bạn - Friendship Quotes

"Books and friends should be few but good."

"A friend in need is a friend indeed."

- Latin Proverb

Người bạn tốt nhất là người đấu tranh vì bạn, tôn trọng bạn, là một phần của đời bạn, động viên bạn, cần bạn, xứng đáng với bạn, luôn bên bạn (Ảnh nguồn: Pinterest)


"A good friend is my nearest relation."

"A hedge between keeps friendship green."

"God defend me from my friends; from my enemies I can defend myself."

"Love is blind; friendship closes its eyes."

"Love is blind. Friendship tries not to notice."  

-Author: Angela Kendrick

"The best of friends must part."

"Do not use a hatchet to remove a fly from your friend's forehead."

- Chinese Proverb, (sent by Julio Fung)

"To have a friend, be a friend."

(sent by Julio Fung)

Tạm dịch Friendship Quotes

"Sách và bạn bè nên ít nhưng tốt."

"Một người bạn đang cần là một người bạn thực sự."

- Châm ngôn La tinh


"Một người bạn tốt là mối quan hệ gần gũi nhất của tôi."

"Một hàng rào giữa giữ tình bạn xanh".

"Thiên Chúa bảo vệ tôi khỏi bạn bè của tôi, từ kẻ thù của tôi tôi có thể tự bảo vệ mình."

"Tình yêu mù, tình bạn đóng cửa đôi mắt của nó."

"Tình yêu mù, tình bạn cố gắng không để ý."

-Tác giả: Angela Kendrick

"Những người bạn tốt nhất phải chia tay."

"Đừng dùng cái rìu để lấy bay khỏi trán bạn của bạn."

- Chinese Proverb, (gửi bởi Julio Fung)

"Có một người bạn, là một người bạn."

(Gửi bởi Julio Fung)

Nguồn: FriendShip AU

Tags: friend, friendship, friend indeed
Bình luận
Len dau trang