slide slide
DANH NGÔN TÌNH BẠN (P2)

1. Somewhere there’s someone who dreams of your smile, somewhere there’s someone who finds your presence worthwhile, so when you are lonely, sad and blue, remember there is someone, somewhere thinking of you. ( Khuyết danh)
Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá, vì vậy khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ ràng có ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về bạn.
2. Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence. (Pam Brown)
Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.
3. Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears. (John Lennon)
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
4. We are all angles with one wing, and we must embrace each other to learn to fly. (Khuyết danh)
Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.
5. Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down. (Khuyết danh)
Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.
6. If you see a friend without a smile; give him one of yours. (Khuyết danh)
Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.
7. Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend. (Albert Camus)
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.
8. If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it. (Frank Tyger)
Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.
9. Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility. (Khuyết danh)
Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.
10. Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends. (Richard Bach)
Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.

Tags: danh ngon tinh ban, cau noi hay ve tinh ban
Bình luận
Len dau trang