slide slide
Earl Nightingale

All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination.

Bản dịch:

Tất cả những gì bạn cần là kế hoạch, bản đồ đường đi, và lòng dũng cảm để theo đuổi đích đến.
 

Tags: courage
Bình luận
Len dau trang