slide slide
Veronica Roth

Sometimes, the best way to help someone is just to be near them.

Tạm Dịch:

Đôi khi cách tốt nhất để giúp đỡ một người chỉ là ở gần bên họ. 
 

Tags: help, help someone
Bình luận
Len dau trang