slide slide
10 DANH NGÔN VỀ GIA ĐÌNH (P1)

1. Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family: Whatever you call it, whoever you are, you need one.
– Jane Howard
Gọi đó là 1 thị tộc, một mạng lưới một bộ lạc, gọi nó là 1 gia đình: Dù cho bạn gọi nó là gì, bất kể bạn là ai, bạn đều cần đến gia đình.

2. I think togetherness is a very important ingredient to family life.
– Barbara Bush
Tôi nghĩ rằng cảm giác về sự thống nhất là thành phần quan trọng nhất đối với cuộc sống gia đình.

3. The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.
– Richard Bach
Sự ràng buộc kết nối gia đình thật sự của bạn không phải là máu, mà là sự tôn trọng và hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi thành viên.

4. What can you do to promote world peace? Go home and love your family.
– Mother Teresa
Bạn sẽ làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình thế giới? Hãy trở về nhà và yêu lấy gia đình của bạn.

5. My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.
– Bobby Darin
Gia đình tôi sẽ luôn là đầu tiên. Có lẽ đó là điều làm tôi khác biệt với những chàng trai còn lại.

6. Happiness is having a large, loving, caring, close- knit family in another city.
– George Burns
Hạnh phúc là có một gia đình lớn, yêu thương và gần gũi lần nhau ở một thành phố khác.

7. To understand your parents’ love, you must raise children yourself.
– Chinese proverb
Để hiểu được tình thương của người cha, bạn phải tự mình chăm sóc những đứa con của bạn.

8. The homemaker has the ultimate career. All other careers exist for one purpose only – and that is to support the ultimate career.
– C.S. Lewis
Người xây dựng gia đình là một công việc nền tàng. Tất cả những công việc khác tồn tại vì một mục đích duy nhất – và mục đích là để ủng hộ cho công việc nền tảng đó.

9. We do not develop habits of genuine love automatically. We learn by watching effective role models – most specifically by observing how our parents express love for each other day in and day out.
– Josh McDowell
Chúng ta không phát triển những thói quen của tình yêu chân thành một cách tự động. Chúng ta học cách xem những vai trò kiểu mẫu hiệu quả - hầu hết đặc biệt là do quan sát cách bố mẹ chúng ta bày tỏ tình yêu với nhau ngày qua ngày.

10. Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?
– Trenton Lee Stewart
Gia đình có phải là: cảm xúc mà mọi người cùng kết nối, là miếng ghép còn thiếu sót, là một điều gì đó bị đổ vỡ?

Tags: danh ngon gia dinh, cau noi ve gia dinh
Bình luận
Len dau trang