slide slide
The Godfather

A man who doesn't spend time with his family can never be a real man.

Bản dịch:

Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình mình thì không bao giờ trở thành một người đàn ông thực thụ. 

Tags: man
Bình luận
Len dau trang