slide slide
Amelia Earhart

The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one's appreciation of fundamental things like home, and love, and understanding companionship.

Tạm Dịch:

Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

Tags: family, love family, family quotes
Bình luận
Len dau trang