slide slide
Anais Nin

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.

Tạm Dịch:

Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.

Tags: friend, friend represents, friendship quotes
Bình luận
Len dau trang