slide slide
Angelina Jolie

If you don’t get out of the box you’ve been raised in, you won’t understand how much bigger the world is.

Bản dịch:

Nếu không bước ra khỏi khuôn khổ hạn hẹp mà bạn được nuôi dưỡng, bạn sẽ không hiểu được thế giới to lớn đến nhường nào. 
 

Tags: world
Bình luận
Len dau trang