slide slide
C. S. Lewis

Integrity is doing the right thing even when no one is watching.

Bản dịch:

Chính trực là làm điều đúng đắn ngay cả khi không có ai quan sát.
 

Tags: integrity
Bình luận
Len dau trang