slide slide
DANH NGÔN TÌNH BẠN (P5)

1. "Friendship ... is born at the moment when one man says to another "What! You too? I thought that no one but myself . . ."

Tình bạn.. được sinh ra từ khoảng khắc khi một người nói với ngừoi khác rằng "Sao bạn cũng thế à Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi như thế..

2.  "A friend is someone who knows all about you and still loves you."

Một người bạn là người biết rõ tất cả về bạn và vẫn yêu quí bạn.

3. "Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” 

Những người bạn tốt, những cuón sách hay và một lương tâm đơn giản: đó chính là một cuộc sống lí tưởng.

4. "It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”

Không phải vì thiếu tình yêu, mà thiếu tình bạn sẽ làm cho hôn nhân không hạnh phúc

5. “There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature.” 

Không có điều gì mà tôi sẽ không làm cho những người bạn thật sự của tôi cả. Tôi không có khái niệm yêu quí mọi người chỉ với nửa phần. Đó không phải là bản chất của tôi

6. "If I had a flower for every time I thought of you...I could walk through my garden forever.” 

Nếu tôi có một bông hoa cho mỗi lúc tôi nghĩ về bạn.. tôi sẽ được đi qua khu vườn của tôi mãi mãi.

7. "Life is an awful, ugly place to not have a best friend."

Cuộc sống sẽ là một nơi tồi tệ, xấu xí nếu không có một người bạn thân.

8. "You are my best friend as well as my lover, and I do not know which side of you I enjoy the most. I treasure each side, just as I have treasured our life together.” 

Bạn là bạn thân nhất của tôi cũng như là người yêu của tôi, và tôi không biết điều gì tôi thích ở bạn nhất. Tôi trân trọng mọi thứ ở bạn như tôi trân trọng cuộc sống cùng nhau của chúng ta.

9. “Friendship is unnecessary, like philosophy, like art.... It has no survival value; rather it is one of those things which give value to survival.” 

Tình bạn là thứ không cần thiết, như là triết học, nghệ thuật.. Nó không có giá trị nào để tồn tại, hơn cả nó là một trong những thứ tạo nên giá trị cho sự tồn tại.

10. "What is a friend? A single soul dwelling in two bodies."

Một người bạn là gì? Là một tâm hồn chứa đựng trong hai cơ thể.

Tags: danh ngon tinh ban, cau noi hay ve tinh ban
Bình luận
Len dau trang