slide slide
DANH NGÔN VỀ THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI

1. Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream. -J ROHN-
Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.


2. I have learned more from my failures than from my success.  -H DAVY-
Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi.


3.The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little.  -BEN SWEETLAND-
Thế giới đầy rẫy sự dư dả và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc rây thay vì một chiếc xe bồn… một thìa uống trà thay vì một chiếc máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít.


4. No – one gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But the backbone of success is usually found in old – fashioned, basic concepts like hard work, determination, good planning and perseverance.  -MIA HAMM-
Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch cẩn thận và kiên trì.


5. Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. -WINSTON CHURCHILL-
Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết


6. There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome. -ANTHONY ROBBINS-
Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.


7. I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday. -ANONYMOUS-
Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.


8. It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.- EURIPIDES-
Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.


9.In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance. -H. JACKSON BROWN-
Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.


10. Great things are done more through courage than through wisdom. -TỤC NGỮ ĐỨC-
Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự dũng cảm nhiều hơn là bằng trí khôn.

 

Tags: danh ngon cuoc song, cau noi hay
Bình luận
Len dau trang