slide slide
Donna Hedges

If you have a place to go, is a home. If you have someone to love, is a family. Ì you have both, is a blessing.

Lời Dịch:

Nơi để bạn đi về, đó gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương, gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai cái đó, Bạn đã được ban phước lành.

Tags: family, love family, family quotes
Bình luận
Len dau trang