slide slide
Dwight D Eisenhower

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry

Tạm Dịch:

Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc

Tags: love, tears for love, love quotes
Bình luận
Len dau trang