slide slide
Elbert Hubbard

Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep.

Bản dịch:

Tình yêu thương lớn lên nhờ sự cho đi. Tình yêu thương mà chúng ta cho đi chính là tình yêu thương duy nhất mà ta giữ được. 
 

Tags: love
Bình luận
Len dau trang