slide slide
Gandhi

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Bản Dịch: 

Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.
 

Tags: live, live forever
Bình luận
Len dau trang