slide slide
Guru Nanak

With your hands carve out your own destiny.

Bản dịch:

Hãy tạo nên vận mệnh bằng chính đôi tay của mình.

Tags: destiny, own destiny, your own destiny
Bình luận
Len dau trang