slide slide
"HOÀNG TỬ BÉ" - THE LITTLE PRINCE (ANTOINE DE SAINT - EXUPERY)

1. And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.

Và bây giờ đây là bí mật của tôi, một bí mật rất đơn giản: Đó là chỉ bằng trái tim thì con người mới có thể nhìn nhận một cách đúng đắn; những điều quan trọng thường vô hình với mắt của chúng ta.

2. All grown-ups were once children... but only few of them remember it.

Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con.. nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó.

3. What makes the desert beautiful,' said the little prince, 'is that somewhere it hides a well...

Điều khiến sa mạc trở nên tuyệt đẹp,' hoàng tử bé nói, ' đó là đâu đó trong nó ẩn giấu một cái giếng..

4. People have forgotten this truth," the fox said. "But you mustn’t forget it. You become responsible forever for what you’ve tamed. You’re responsible for your rose.

Con người thường quên sự thật này, "chú cáo nói. "Nhưng bạn không được quên nó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm mãi mãi cho những gì bạn đã chế ngự. Bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn

5. The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.

Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim.

6. You - you alone will have the stars as no one else has them...In one of the stars I shall be living. In one of them I shall be laughing. And so it will be as if all the stars were laughing, when you look at the sky at night...You - only you - will have stars that can laugh.

Bạn - người đơn độc sẽ có những vì sao bởi vì không ai có thể sở hữu chúng.. Một trong những ngôi sao tôi đang sống. Một trong số chúng tôi đang cười. Và vì thế nó sẽ như thế như thể tất cả các vì sao đều đang cười, khi bạn nhìn lên bầu trời vào ban đêm.. Bạn - chỉ mình bạn - sẽ có những vì sao đang cười.

7. It is such a mysterious place, the land of tears.

Đó thật là một nơi bí ẩn, vùng đất của những giọt nước mắt.

8. Well, I must endure the presence of a few caterpillars if I wish to become acquainted with the butterflies.

Tốt thôi, tôi phải chịu đựng sự có mặt của một vài con sâu bướm nếu tôi mong muốn có thể làm quen với những con bướm xinh đẹp,

9. You're beautiful, but you're empty. No one could die for you.

Bạn xinh đẹp, nhưng bạn hoàn toàn trống rỗng. Sẽ không ai có thể hi sinh vì bạn

10. You see, one loves the sunset when one is so sad.

Bạn thấy không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn.

Tags: trich dan hay, hoang tu be
Bình luận
Len dau trang