slide slide
Johnny Depp

The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem.

Bản dịch:

Vấn đề không nằm ở vấn đề, mà nằm ở thái độ của bạn trước vấn đề đó.  
 

Tags: problem
Bình luận
Len dau trang