slide slide
Khalil Gibran

Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.

Tạm Dịch:

Tình bạn luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không bao giờ là cơ hội.

Tags: friendship, meaning of friendship, friendship quotes
Bình luận
Len dau trang