slide slide
Louisa May Alcott

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

Lời Dịch:

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

Tags: friends, good friends, friendship quotes
Bình luận
Len dau trang