slide slide
Mahatma Gandhi

Where there is love there is life.

Tạm Dịch:

Ở đâu có tình yêu thì nơi đó chính cuộc sống.

Tags: love, love quotes, love is life
Bình luận
Len dau trang