slide slide
Meredith Shea

Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest.

Tạm Dịch:

Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất.

Tags: friends, friends are like starts, friendship quotes
Bình luận
Len dau trang