slide slide
"NHẬT KÍ TÌNH YÊU"-THE NOTEBOOK (NICHOLAS SPARKS)

1. "You can not live your life for other people. You have got to do what is right for you, even if it hurts some people you love."

Bạn không thể sống cuộc đời của bạn vì người khác. Bạn phải làm điều đúng đắn cho bản thân mình, thậm chí nếu điều đó làm tổn thương những người bạn yêu thương.

2. "The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plant a fire in our hearts and brings peace to our minds. And that is what you have given me. That is what i'd hoped to give you forever."

Tình yêu tuyệt vời nhất là thứ có thể đánh thức tâm hồn chúng ta và khiến chúng ta đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn, nó khơi lên ngọn lửa trong trái tim và mang đến yên bình trong trái tim chúng ta. Và đó là những gì bạn đem đến cho tôi, và cũng là thứ tôi muốn trao cho bạn mãi mãi.

3. "I want all of you, forever, you and me, everyday."

Tôi muốn mọi điều thuộc về bạn, mãi mãi, bạn và tôi, mỗi ngày.

4. "My daddy said, that the first time you fall in love, it changes you forever and no matter how hard you try, that feeling just never goes away."

Bố tôi từng nói rằng, khoảnh khắc đầu tiên bạn yêu, nó sẽ thay đổi bạn mãi mãi và dù bạn cố gắng đến thế nào, thì cảm giác ấy vẫn không bao giờ biến mất.

5. "And that leaves me with the belief that miracles, no matter how inexplicable or unbelievable, are real and can occur without regard to the natural order of things."

Và điều đó đã để lại trong tôi niềm tin rằng phép màu, dù nó có khó giải thích hoặc không đáng tin tới đâu, nó vẫn là thật và có thể xảy ra mà không theo sự sắp đặt của tạo hoá.

6. "I am nothing special; just a common man with common thoughts, and I have led a common life .. But in one respect I have succeeded as gloriously as anyone who have ever lived: I have loved another with all my heart and soul; and to me, this has always been enough."

Tôi không có gì đặc biệt, chỉ là một chàng trai bình thường với suy nghĩ bình thường, và có một cuộc sống bình thường.. Nhưng trong một phương diện tôi đã thành công một cách đầy vinh quang như bất cứ ai đã từng sống: tôi yêu một người bằng cả trái tim và tâm hồn, và đối với tôi, điều đó là đủ.

Tags: nhat ki tinh yeu, the notebook, trich dan hay, love quote
Bình luận
Len dau trang