slide slide
Richard Kronick

“You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning.” 

Tạm dịch

"Bạn là suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí của tôi trước khi đi ngủ và suy nghĩ đầu tiên khi tôi thức dậy vào mỗi sáng."

- Richard Kronick

Tags: love, love quotes, my love
Bình luận
Len dau trang