slide slide
Sallust

To like and dislike the same things, that is indeed true friendship 

Tạm Dịch:

Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là tình bạn thật sự.

Tags: friend, friendship, friendship quotes
Bình luận
Len dau trang