slide slide
Sophia Loren

After all these years, I am still involved in the process of self-discovery. It's better to explore life and make mistakes than to play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for a full life.

Bản dịch:

Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn tiếp tục quá trình tự khám phá bản thân. Khám phá cuộc sống và phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn là ở trong vòng tròn an toàn. Sai lầm là một phần chi phí mà chúng ta phải trả để có một cuộc đời trọn vẹn.
 

Tags: mistake
Bình luận
Len dau trang