slide slide
Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng (P5)
1. Tai vách, mạch rừng
Two wrongs do not make a right/Walls have ears
2. Gieo gió, gặt bão
We reap as we sow
3. Có tật, giật mình
He who excuses himself, accuses himself
4. Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.
When the cat is away, the mice will play
5. Dậu đổ, bìm leo
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe
6.Chứng nào tật nấy.
Who drinks, will drink again
7. Thật thà là cha quỷ quái
Honesty is best policy
8. Lấy độc trị độc
Habit cures habit
9. Mèo khen mèo dài đuôi
Each bird love to hear himself sing
10. Mua danh ba vạn, bán dnah ba đồng
A good name is sooner lost than won
11. Manh áo không làm nên thầy tu
Clothes does not make a man
12.
Chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng
Don’t count your chickens, before they are hatch
13.
Liệu cơm gắp mắm
Cut your coat according your clothes
14.
Tiếng dữ đồn xa
Bad news has wings
15.
Cái nết đánh chết cái đẹp
Hand some is as handsome does
16.
Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
Behind every great man, there is a great woman
17.
Ở hiền gặp lành
One good turn deserves another
18.
Sai một ly đi một dặm
A miss is as good as a mile
19.
Trăm hay không bằng tay quen
A rolling stone gathers no moss
20.
Còn nước còn tát
Where there’s life, there’s hope
Tags: thanh ngu tieng anh, thanh ngu
Bình luận
Len dau trang