slide slide
Unknow

Friends teach you what you WANT to know. Enemies teach you what you NEED to know.

Tạm Dịch:

Bạn bè sẽ dạy cho chúng ta những điều chúng ta muốn biết. Kẻ thù sẽ dạy cho chúng ta những điều chúng ta cần biết.

Tags: friends, friendship, friendship quotes
Bình luận
Len dau trang