slide slide
Vince Lombardi 

Once you learn to quit, it becomes a habit.

Bản dịch:

Một khi bạn học cách bỏ cuộc, nó sẽ trở thành thói quen.
 

Tags: quit
Bình luận
Len dau trang