slide slide
Lời dịch bài hát Imagine

Bài hát Imagine của John Lennon được đánh giá là một trong những bài hát bất hủ của thế kỉ. Chúng ta hãy cùng học tiếng Anh qua lời dịch bài hát nhé.

Dưới đây là lời dịch bài hát Imagine của John Lennon:

Imagine - John Lennon

Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries,
It isn't hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say Im a dreamer,
but Im not the only one,
I hope someday you'll join us,
And the world will live as one.

Imagine no possessions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say Im a dreamer,
But Im not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as one.

lời bài hát

Hình ảnh John Lennon

Tưởng tượng - John Lennon

Thử tưởng tượng xem không có thiên đường
Nếu cố gắng thì cũng dễ dàng thôi
Bên dưới không có địa ngục
Trên kia chỉ có bầu trời cao xanh
Tưởng tượng xem tất cả mọi người
Chỉ sống cho ngày hôm nay (sống cho hiện tại)

Tưởng tượng xem không phân ra các quốc gia
Không khó thực hiện đâu
Không có gì để giết hay chết chóc
Không còn tôn giáo nữa
Tưởng tượng xem tất cả mọi người
Sống trong hoà bình

Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng
Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất
Mong rằng ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi
Và thế gian này cùng chung sống như một thể

Tưởng tượng không có sự chiếm hữu
Tôi tự hỏi bạn có thể chăng?
Không còn tham lam và nghèo đói
Tình anh em của con người
Tưởng tượng xem tất cả mọi người
Đều sống san sẻ cho nhau

Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng
Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất
Mong rằng ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi
Và thế gian này cùng chung sống như một thể

Học tiếng Anh qua lời dịch cũng là một phương pháp rất hữu hiệu nha!

>> Lời bài hát hay I Do

>> Lời bài hát Young and Beautiful

Nguồn: Mylyric

Nguồn hình ảnh: Ytimg

Tags: lời dịch, lời dịch bài hát
Bình luận
Len dau trang