slide slide
Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 2)

Những trích dẫn hay của nhà văn Haruki Murakami trong tiểu thuyết Biên niên ký chim vặn dây cót.

Một câu chuyện cùng những trích dẫn được đúc kết của nó có thể tạo lên niềm cảm hứng cho mọi người.

Dưới đây là những trích dẫn truyện:

“Have you ever had that feeling, that you’d like to go to a whole different place and become a whole different self?” 

_Bạn đã bao giờ có cảm giác đó chưa, cái cảm giác của việc đến một nơi xa lạ và trở thành một con người hoàn toàn khác.

"The point is, not to resist the flow. You go up when you're supposed to go up and down when you're supposed to go down. When you're supposed to go up, find the highest tower and climb to the top. When you're supposed to go down, find the deepest well and go down to the bottom. When there's no flow, stay still. If you resist the flow, everything dries up. If everything dries up, the world is darkness." 

_Vấn đề là, không để chống lại nhịp sống. Bạn đi lên khi bạn được cho là đi lên và xuống khi bạn đang phải xuống. Khi bạn có cảm nhận về việc lên cao, hãy tìm tháp cao nhất và leo lên đỉnh. Khi bạn phải đi xuống, tìm cái giếng sâu nhất và đi xuống đáy. Khi không có dấu hiệu dòng chảy của sự xuất phát, hãy ở lại. Nếu bạn chống lại dòng chảy, mọi thứ đều khô cạn. Nếu mọi thứ trở nên khô cằn, thế giới là bóng tối.

danh ngôn

Một trong những tác phẩm nổi bật của Haruki Murakami

“For both of us, it had simply been too enormous an experience. We shared it by not talking about it. Does this make any sense?” 

_Đối với cả 2 chúng tôi, nó thực sự chỉ là một trải nghiệm quá lớn. Chúng tôi chia sẻ nó bằng cách không nói về nó.

“To know one’s own state is not a simple matter. One cannot look directly at one’s own face with one’s own eyes, for example. One has no choice but to look at one’s reflection in the mirror. Through experience, we come to believe that the image is correct, but that is all.” 

_Để biết được trạng thái của chính mình thì đó không phải là vấn đề đơn giản. Người ta không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của chính mình bằng đôi mắt của chính mình, ví dụ. Người ta không còn cách nào khác hơn là nhìn vào sự phản chiếu của mình trong gương. Thông qua kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng hình ảnh là chính xác, nhưng đó là tất cả.

"Everybody's born with some different thing at the core of their existence. And that thing, whatever it is, becomes like a heat source that runs each person from the inside. I have one too, of course. Like everybody else. But sometimes it gets out of hand. It swells or shrinks inside me, and it shakes me up. What I'd really like to do is find a way to communicate that feeling to another person.” 

_Mọi người sinh ra với một số điều khác biệt ở cốt lõi của sự tồn tại của họ. Và điều đó, bất kể nó là gì, trở thành như một nguồn nhiệt chạy từng người từ bên trong. Tôi cũng có một cái. Giống như mọi người khác. Nhưng đôi khi nó được ra khỏi tầm tay. Nó sưng hoặc co lại bên trong tôi, và nó làm tôi bật dậy. Điều tôi thực sự muốn làm là tìm một cách để truyền đạt cảm giác đó cho người khác.

Bạn thấy sao về những trích dẫn truyện ở trên?

>> Lời dịch bài hát Imagine

>> Lời dịch bài hát Unbreak my heart

Hải Yến (Dịch từ GoodReads)

Nguồn hình ảnh: Pinimg

Tags: trích dẫn, trích dẫn truyện
Bình luận
Len dau trang