slide slide
Học tiếng anh qua châm ngôn cuộc sống

Bài viết này, chúng tôi muốn gửi đến toàn thể đọc giả các câu châm ngôn tiếng anh về cuộc sống hay và ý nghĩa nhất.

Cùng học tiếng anh với châm ngôn tiếng anh về cuộc sống

1. Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself….

—> ai cũng nghĩ về việc thay đổi cả thế giới, nhưng lại chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi bản thân mình cả.

2. Forget what hurt you but never forget what taugh you.

—> Hãy quên những điều làm đau bạn nhưng đừng fbao giờ quên đi điều dạy bạn

3. “Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief can help create the fact.”

—> Này, hãy đặt niềm tin vào cuộc sống và sự công bằng, và niêm tin của bạn sẽ tạo ra cuộc sống. Đừng bao giờ sợ sệt trong cuộc sông

4. “Life is ten percent what happens to us and ninety percent how we react to it.”

—> cuộc đời này chỉ có 10% là tự xảy ra và 90% là phản ứng lại

5. The quickest way to double your money is to fold it over and put it back in your pocket.

—> Cách nhanh nhất để làm dày gấp đôi số tiền của bạn là gấp đôi nó lại và cho nó vào trong túi

Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.

6. “When I hear somebody sigh, ‘Life is hard,’ I’m always tempted to ask, ‘Compared to what?’”

—> Khi có bất kỳ ai thở dài ca thán là “ cuộc sống nay thật là khó khăn”, tôi luôn luôn muốn hỏi họ một câu là : họ đang so sánh với cái gì?

7. “Nurture your mind with great thoughts. To believe in the heroic makes heroes.”

—> Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn với những ý nghĩ lớn lao. Hãy tin rằng những ý tưởng lớn lao sẽ tạo nên những con ngươi lớn lao

8. You may find the worst enemy or best friend in yourself.

—> Bạn có thể tìm thấy kẻ thù đáng sợ nhất hoặc là người bạn thân nhất trong chính con người bạn

9. Live each day as if your life had just begun.

—> Hãy sống trọn vẹn tưng ngày như cuộc sống của bạn vừa bắt đầu

10. The great thing in this world is not so much where you stand, as in what direction you are moving.

—> Điêu quan trọng nhất trên thế giới này không phải là bạn đứng ở đâu, mà là ở hướng mà bạn đi

Từ vựng trong bài viết về các câu châm ngôn tiếng anh về cuộc đời

– direction [di’rek∫n] : hướng, con đường

– enemy [‘enimi] : kẻ thù

– sparrow [‘spærou] : chim sẻ

– heroic [hi’rouik] : thuộc tính anh hùng

– react [ri:’ækt] : phản ứng lại

– fold [fould] : gấp đôi

– tempt [tempt] : lôi cuốn, muốn, ý định

Hi vọng bài viết về các câu châm ngôn tiếng anh về cuộc sống này cảm thấy hữu ích và giúp các bạn vui học tiếng anh hơn nữa.

Ảnh và Nguồn: Geography

Tags: song, cuoc song, song tron ven
Bình luận
Len dau trang